خوش آمدید — امروز یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۳
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۳ ۱۳:۰۰:۲۹
یزد
امروز یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۳
10°
13°
2°
فردا ۶ بهمن ۱۳۹۳
18°
8°
۷ بهمن ۱۳۹۳
22°
7°
۸ بهمن ۱۳۹۳
19°
9°
۹ بهمن ۱۳۹۳
23°
11°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
نفت 2608 تهران نشست(19:18)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي شنبه 19:00 2015-01-24 19:00:00
آسمان 862 تهران نشست(22:59)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي شنبه 21:35 2015-01-24 21:35:00
کيش اير 7085 تهران نشست(07:10)-پايان تحويل بار MD8 ورودي داخلي یک شنبه 07:00 2015-01-25 07:00:00
اير تور 990 مشهد نشست(07:30)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي یک شنبه 07:30 2015-01-25 07:30:00
ايران اير 3412 بغداد طبق برنامه B744 ورودی خارجي یک شنبه 16:35 2015-01-25 16:35:00
آسمان 862 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 18:20 2015-01-25 18:20:00
نفت 2608 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 19:00 2015-01-25 19:00:00
نفت 2627 اهواز طبق برنامه F50 ورودي داخلي یک شنبه 19:10 2015-01-25 19:10:00
سعودي 2830 جده طبق برنامه A330 ورودی خارجي یک شنبه 20:50 2015-01-25 20:50:00
ايران اير 298 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 22:05 2015-01-25 22:05:00
اير تور 8010 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي دو شنبه 07:45 2015-01-26 07:45:00
کيش اير 7420 كيش طبق برنامه MD82 ورودي داخلي دو شنبه 08:10 2015-01-26 08:10:00
کيش اير 7418 كيش طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 12:10 2015-01-26 12:10:00
آسمان 862 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 17:45 2015-01-26 17:45:00
نفت 2608 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 19:00 2015-01-26 19:00:00
سعودي 2848 جده طبق برنامه A320 ورودی خارجي دو شنبه 20:50 2015-01-26 20:50:00
ايران اير 298 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 21:50 2015-01-26 21:50:00
آسمان 618 مشهد طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 21:55 2015-01-26 21:55:00
کيش اير 7085 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي سه شنبه 07:10 2015-01-27 07:10:00
ايران اير 292 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 07:25 2015-01-27 07:25:00
اير تور 990 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي سه شنبه 07:30 2015-01-27 07:30:00
زاگرس 4037 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي سه شنبه 10:30 2015-01-27 10:30:00
قشم اير 2234 نجف طبق برنامه A320 ورودی خارجي سه شنبه 13:15 2015-01-27 13:15:00
ايران اير 296 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 17:30 2015-01-27 17:30:00
نفت 2608 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 19:00 2015-01-27 19:00:00
آسمان 3724 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 19:05 2015-01-27 19:05:00
نفت 2627 اهواز طبق برنامه F50 ورودي داخلي سه شنبه 21:40 2015-01-27 21:40:00
ايران اير 483 مشهد طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 22:10 2015-01-27 22:10:00
آسمان 3703 بندر عباس طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 22:15 2015-01-27 22:15:00
اير تور 8010 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 07:30 2015-01-28 07:30:00
ايران اير 292 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 07:55 2015-01-28 07:55:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
نفت 2609 تهران پرواز کرد(19:54) F100 خروجي داخلي شنبه 19:30 2015-01-24 19:30:00
آسمان 863 تهران پرواز کرد(23:40) F100 خروجي داخلي شنبه 22:10 2015-01-24 22:10:00
کيش اير 7084 تهران پرواز کرد(08:26) MD8 خروجي داخلي یک شنبه 07:45 2015-01-25 07:45:00
اير تور 991 مشهد پرواز کرد(08:29) MD83 خروجي داخلي یک شنبه 08:15 2015-01-25 08:15:00
ايران اير 3419 نجف طبق برنامه B744 خروجي خارجي یک شنبه 17:35 2015-01-25 17:35:00
آسمان 863 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 18:55 2015-01-25 18:55:00
نفت 2609 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 19:30 2015-01-25 19:30:00
نفت 2626 اهواز طبق برنامه F50 خروجي داخلي یک شنبه 19:40 2015-01-25 19:40:00
سعودي 2831 مدينه طبق برنامه A330 خروجي خارجي یک شنبه 22:20 2015-01-25 22:20:00
ايران اير 299 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 22:50 2015-01-25 22:50:00
اير تور 8011 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي دو شنبه 08:30 2015-01-26 08:30:00
کيش اير 7421 كيش طبق برنامه MD82 خروجي داخلي دو شنبه 09:00 2015-01-26 09:00:00
کيش اير 7419 كيش طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 13:00 2015-01-26 13:00:00
آسمان 619 مشهد طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 18:25 2015-01-26 18:25:00
نفت 2609 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 19:30 2015-01-26 19:30:00
سعودي 2849 مدينه طبق برنامه A330 خروجي داخلي دو شنبه 22:20 2015-01-26 22:20:00
ايران اير 299 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 22:35 2015-01-26 22:35:00
آسمان 863 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 22:35 2015-01-26 22:35:00
کيش اير 7084 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي سه شنبه 08:00 2015-01-27 08:00:00
ايران اير 293 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 08:00 2015-01-27 08:00:00
اير تور 991 مشهد طبق برنامه MD83 خروجي داخلي سه شنبه 08:15 2015-01-27 08:15:00
زاگرس 4038 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي سه شنبه 11:30 2015-01-27 11:30:00
قشم اير 2235 نجف طبق برنامه A320 خروجي خارجي سه شنبه 14:15 2015-01-27 14:15:00
ايران اير 482 مشهد طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 18:15 2015-01-27 18:15:00
نفت 2609 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 19:30 2015-01-27 19:30:00
آسمان 3702 بندر عباس طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 19:35 2015-01-27 19:35:00
نفت 2626 اهواز طبق برنامه F50 خروجي داخلي سه شنبه 22:20 2015-01-27 22:20:00
آسمان 3725 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 22:45 2015-01-27 22:45:00
ايران اير 299 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 22:55 2015-01-27 22:55:00
اير تور 8011 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 08:15 2015-01-28 08:15:00
ايران اير 293 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 08:30 2015-01-28 08:30:00
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۳
به ‌دنبال تقاضای مردم استان یزد٬ فرودگاه بین المللی شهید آیت الله صدوقی یزد  پروازهایش به مقصد تهران را افزایش داد به‌گزارش روابط‌عمومی فرودگاه یزد ؛ سعداله وطن خواه مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد با اعلام این خبر افزود: در پی رایزنی‌های اداره‌کل فرودگاههای استان، شرکت هواپیمایی آسمان اقدام به برقرای پرواز تهران - یزد و بالعکس کرد. وطن خواه گفت: این پرواز روزهای یک شنبه هر هفته ساعت 17:15 از تهران و با هواپیمایی فوکر 100 انجام می‌گیرد.
سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳
فرودگاه بین المللی شهید آیت الله صدوقی یزد در آذر ماه سال جاری تعداد 40867 نفر مسافر را اعزام و پذیرش کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25% درصد افزایش نشان می دهد. به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید آیت الله صدوقی یزد ، سعداله وطن خواه مدیرکل فرودگاههای استان یزد ضمن اعلام این خبر افزود : طی این مدت حدود 270 تن بار حمل گردیده که نسبت به آذر ماه سال قبل حدود 49% درصد رشد داشته است . وطن خواه به افزایش 44% درصدی پروازهای زیارتی در سال جاری اشاره کرد و بیان داشت : در 9 ماه اول امسال 405891 مسافر در فرودگاه  بین المللی شهید آیت الله صدوقی یزد تردد داشته اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 21% درصدی را نشان می دهد. وی اظهار داشت : در 9 ماه اول سال جاری 6
سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۳
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان یزد، مدیرکل فرودگاههای استان یزد در پیام خود به مناست 12دی اعلام کرد: 12 دی سال 1386، نقطه عطف و شورانگیز مردمان سخت کوش و مومن دیار بادگیرها، قنات ها و قنوت ها بود. روزی که در حافظه تاریخی مردمان این دیار از همیشه تا همیشه ثبت شد. در ادامه پیام آمده است: روزی که ساعت به ساعت آن بهتر بگوییم لحظه به لحظه آن برگ های زرین و ماندگاری بر ورق های این دفتر پرافتخار افزود. مردم یزد سالیان سال بود چشم انتظار و تشنه دیدار مقتدا، رهبر فرزانه، وارث خمینی کبیر و ولی امر مسلمین بودند. زمانی که خبر تشریف فرمایی مقام معظم رهبری به سمع همه عاشقان ولایت مدار یزدی رسید انگار که خداوند به آنها زندگی تازه ای عطا کرده است. اهالی دارالعباده سر از پا نمی شناختند واش
سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۳
مردم عزیز ما (روز نهم دی) به میدان آمدند و حماسه نه دی را به راه‌ انداختند..... این، هنر مردم است. درود بر مردم ایران. درود بر امت مؤمن و مبارز و بصیر و آگاه ایران. انشاءالله به توفیق الهی مردم همین راه و همین آرمان را و همین عزم و همت را تا آخر ادامه خواهند داد... و اینک در سالروز حماسه نهم دی، روز بصیرت و ولایت، کارمندان فرودگاه بین المللی شهید آیت الله صدوقی استان یزد ضمن بزرگداشت این حماسه، تداوم جهاد در عرصه‌های علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و وفاق و همبستگی بیشتر را رمز تفوق بر مشکلات و هموار کردن مسیر پیشرفت و اعتلای نظام و ملت دانسته و همچون گذشته ضمن ابراز وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی از خداوند متعال مسئلت دارند که رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت شهی