خوش آمدید — امروز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰:۳۴
یزد
امروز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۴
29°
40°
26°
فردا ۱۲ تیر ۱۳۹۴
40°
27°
۱۳ تیر ۱۳۹۴
42°
28°
۱۴ تیر ۱۳۹۴
41°
27°
۱۵ تیر ۱۳۹۴
41°
27°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ايران اير 294 تهران نشست(12:18)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي چهار شنبه 12:15 2015-07-01 12:15:00
آسمان 862 تهران نشست(18:42)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي چهار شنبه 18:30 2015-07-01 18:30:00
نفت 2608 تهران نشست(19:25)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي چهار شنبه 19:00 2015-07-01 19:00:00
کيش اير 7085 تهران نشست(20:54)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي چهار شنبه 20:30 2015-07-01 20:30:00
اير تور 990 مشهد نشست(06:55)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي پنج شنبه 07:15 2015-07-02 07:15:00
نفت 2608 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي پنج شنبه 18:00 2015-07-02 18:00:00
آسمان 862 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي پنج شنبه 18:15 2015-07-02 18:15:00
ايران اير 298 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي پنج شنبه 21:40 2015-07-02 21:40:00
آسمان 3703 بندر عباس لغو شد F100 ورودي داخلي پنج شنبه 22:00 2015-07-02 22:00:00
نفت 2649 اهواز طبق برنامه F50 ورودي داخلي پنج شنبه 22:40 2015-07-02 22:40:00
ايران اير 292 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي جمعه 07:20 2015-07-03 07:20:00
کيش اير 7420 كيش طبق برنامه F100 ورودي داخلي جمعه 08:15 2015-07-03 08:15:00
ايران اير 483 مشهد طبق برنامه F100 ورودي داخلي جمعه 11:30 2015-07-03 11:30:00
کيش اير 7079 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي جمعه 11:55 2015-07-03 11:55:00
آسمان 862 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي جمعه 18:00 2015-07-03 18:00:00
آسمان 618 مشهد طبق برنامه F100 ورودي داخلي جمعه 22:10 2015-07-03 22:10:00
نفت 2627 اهواز طبق برنامه F50 ورودي داخلي جمعه 22:40 2015-07-03 22:40:00
کيش اير 7085 تهران طبق برنامه MD8 ورودي داخلي شنبه 06:15 2015-07-04 06:15:00
زاگرس 4037 مشهد طبق برنامه MD8 ورودي داخلي شنبه 09:30 2015-07-04 09:30:00
ايران اير 294 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 11:45 2015-07-04 11:45:00
آسمان 862 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 18:40 2015-07-04 18:40:00
نفت 2608 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 19:00 2015-07-04 19:00:00
ايران اير 298 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 21:45 2015-07-04 21:45:00
آسمان 3703 بندر عباس طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 22:05 2015-07-04 22:05:00
کيش اير 7085 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 06:15 2015-07-05 06:15:00
اير تور 990 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 07:15 2015-07-05 07:15:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ايران اير 295 تهران پرواز کرد(13:09) F100 خروجي داخلي چهار شنبه 12:50 2015-07-01 12:50:00
آسمان 863 تهران پرواز کرد(19:35) F100 خروجي داخلي چهار شنبه 19:00 2015-07-01 19:00:00
نفت 2609 تهران پرواز کرد(20:05) F100 خروجي داخلي چهار شنبه 19:30 2015-07-01 19:30:00
کيش اير 7084 تهران پرواز کرد(21:45) F100 خروجي داخلي چهار شنبه 21:45 2015-07-01 21:45:00
اير تور 991 مشهد در حال سوار شدن از درب خروج(1)- MD82 خروجي داخلي پنج شنبه 08:00 2015-07-02 08:00:00
نفت 2609 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي پنج شنبه 18:40 2015-07-02 18:40:00
آسمان 863 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي پنج شنبه 18:50 2015-07-02 18:50:00
آسمان 3702 بندر عباس لغو شد F100 خروجي داخلي پنج شنبه 19:20 2015-07-02 19:20:00
ايران اير 299 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي پنج شنبه 22:15 2015-07-02 22:15:00
نفت 2648 اهواز طبق برنامه F50 خروجي داخلي پنج شنبه 23:10 2015-07-02 23:10:00
ايران اير 482 مشهد طبق برنامه F100 خروجي داخلي جمعه 07:55 2015-07-03 07:55:00
کيش اير 7078 مشهد طبق برنامه F100 خروجي داخلي جمعه 08:55 2015-07-03 08:55:00
ايران اير 293 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي جمعه 12:05 2015-07-03 12:05:00
کيش اير 7421 كيش طبق برنامه MD82 خروجي داخلي جمعه 12:40 2015-07-03 12:40:00
آسمان 619 مشهد طبق برنامه F100 خروجي داخلي جمعه 18:35 2015-07-03 18:35:00
آسمان 863 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي جمعه 22:45 2015-07-03 22:45:00
نفت 2626 اهواز طبق برنامه F50 خروجي داخلي جمعه 23:10 2015-07-03 23:10:00
کيش اير 7084 تهران طبق برنامه MD8 خروجي داخلي شنبه 07:10 2015-07-04 07:10:00
زاگرس 4038 مشهد طبق برنامه MD8 خروجي داخلي شنبه 10:30 2015-07-04 10:30:00
ايران اير 295 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 12:20 2015-07-04 12:20:00
آسمان 3702 بندر عباس طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 19:25 2015-07-04 19:25:00
نفت 2609 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 19:30 2015-07-04 19:30:00
ايران اير 299 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 22:20 2015-07-04 22:20:00
آسمان 863 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 22:35 2015-07-04 22:35:00
کيش اير 7084 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 07:10 2015-07-05 07:10:00
اير تور 991 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 08:00 2015-07-05 08:00:00
سه شنبه ۹ تیر ۱۳۹۴
تجهیزات ترمینالی ترمینال شماره 2 فرودگاه بین المللی شهید آیت الله صدوقی یزد تأمین و آماده بهره برداری شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان یزد ، با خرید 100ست صندلی ترمینالی ، 2 دستگاه کنترل و بازرسی ( X-RAY) مدل HI TRAX 7555 2 دستگاه GATE way (گیت وی) و همچنین تعدادی کانتر ترازو ونصب 14 مانیتور اطلاع رسانی در قالب سیستم FIDS  ترمینال شماره 2 فرودگاه شهید آیت الله صدوقی یزد آماده بهره برداری شد. وطن خواه مدیر کل فرودگاه های استان یزد با قدردانی از حوزه های مختلف ستادی از جمله اداره کل مهندسی تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی ، اداره کل بهسازی و توسعه فرودگاه ها و اداره کل ارتباطات و ناوبری که در بهسازی و تجهیزات ترمینال شماره 2 مساعدت و همکاری داشته اند افزود: با تکمی
یکشنبه ۷ تیر ۱۳۹۴
به گزارش روابط عمومی فرودگاه های استان یزد ، عملیات اجرایی ایمن سازی و اجرای سیستم اریتینگ و محافظت الکتریکی (SURGE Protection ) سایت های سامانه های ارتباطی و کمک ناوبری فرودگاه بین المللی شهید آیت ا... صدوقی یزد به اتمام رسید . به گفته وطن خواه مدیر کل فرودگاههای استان یزد پروژه اجرای سیستم ارتینگ و نصب تجهیزات حفاظت الکتریکی تجهیزات ارتباطی و کمک ناوبری در سایت های VOR/DME ، RCAG و فرستنده که از 2 ماه قبل آغاز شده بود با اعتباری بالغ بر 1,200,000,000 ریال از محل منابع شرکت فرودگاههای کشورانجام شد. این پروژه در راستای برنامه ریزی اداره کل ارتباطات و ناوبری شرکت فرودگاههای کشور و به منظور ایمن سازی تجهیزات CNS و حفظ و نگهداری از سامانه های کمک ناوبری در برابر صاعقه و فراتاختهای ولتاژ و با هم
شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۴
بسمه تعالی مدیر مسئول محترم سایت خبری تابناک یزد باسلام وتحیات درپی درج مطلبی تحت عنوان "حادثه عجیب در فرودگاه یزد" در تاریخ 20/3/94 با موضوعیت بازنشدن درب هواپیما به مدت دو ساعت ، ذکر شده است لازم است مطلبی شرح ذیل جهت استحضار و تنویر افکار عمومی درج همان سایت تقدیم گردد: اولاً  چنین خبری از هیچ اساس و پایه و سندیتی برخوردار نبوده و بطورکلی از جانب این اداره کل تکذیب می گردد چرا که هیچکدام از ارگانها و ادارات فرودگاهی نیز از آن موضوع بی اطلاع بوده وچنین اطلاعاتی در صورت صحت و درستی قابلیت پیگیری و اقدام به منظور رعایت حال مردم ومسافران عزیز و ایمنی و سلامت هواپیما و امنیت سفر از جانب متولیان امور مربوطه بویژه مدیریت فرودگاهی خواهد داشت و عدم پیگیری نیز ، پیگردهای
سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۴
همزمان با فرارسیدن نیمه شعبان و زاد روز میلاد فرخنده حضرت مهدی (عج) و تقارن آن با سالروزارتحال امام خمینی (ره) و قیام تاریخی مردم ایران در15 خرداد طی مراسمی باشکوهی در فرودگاه بین المللی شهید آیت الله صدوقی یزد برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی فرودگاه های استان یزد ،دراین مراسم وطن خواه مدیرکل فرودگاه های استان یزد طی سخنانی ضمن تبریک ایام خجسته نیمه شعبان و گرامیداشت سالروز ارتحال امام خمینی (ره) و قیام 15 خرداد اظهار داشت : امام راحل (ره) با جسارت و شهامت علم نهضت بزرگ و تاریخی و اسلامی مردم ایران را بردوش گرفت و انقلاب را تا سرمنزل مقصود هدایت کرد . وی با اشاره به واقعه 15 خرداد1342 بیان داشت : مردم ایران در 15 خرداد42 که منجر به دستگیری و زندانی امام خمینی (ره) و متعاقب آن بیداری