خوش آمدید — امروز جمعه ۱ خرداد ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی جمعه ۱ خرداد ۱۳۹۴ ۲۳:۰۰:۳۰
یزد
امروز جمعه ۱ خرداد ۱۳۹۴
30°
34°
23°
فردا ۲ خرداد ۱۳۹۴
35°
23°
۳ خرداد ۱۳۹۴
37°
24°
۴ خرداد ۱۳۹۴
37°
23°
۵ خرداد ۱۳۹۴
36°
22°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ايران اير 292 تهران نشست(07:24)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي جمعه 07:20 2015-05-22 07:20:00
کيش اير 7420 كيش نشست(11:00)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي جمعه 08:15 2015-05-22 08:15:00
ايران اير 483 مشهد نشست(11:52)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي جمعه 11:30 2015-05-22 11:30:00
کيش اير 7079 مشهد نشست(14:45)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي جمعه 11:55 2015-05-22 11:55:00
اير تور 8010 تهران نشست(18:11)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي جمعه 17:00 2015-05-22 17:00:00
آسمان 862 تهران نشست(18:28)-پايان تحويل بار B727 ورودي داخلي جمعه 18:00 2015-05-22 18:00:00
نفت 2627 اهواز نشست(20:41)-پايان تحويل بار F50 ورودي داخلي جمعه 20:40 2015-05-22 20:40:00
آسمان 618 مشهد نشست(22:57)-تحويل بار از تسمه نقاله(2) B727 ورودي داخلي جمعه 22:10 2015-05-22 22:10:00
کيش اير 7085 تهران طبق برنامه MD8 ورودي داخلي شنبه 06:10 2015-05-23 06:10:00
ايران اير 294 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 11:45 2015-05-23 11:45:00
زاگرس 4037 مشهد طبق برنامه MD8 ورودي داخلي شنبه 12:00 2015-05-23 12:00:00
آسمان 862 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 18:40 2015-05-23 18:40:00
نفت 2608 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 19:00 2015-05-23 19:00:00
ايران اير 298 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 21:45 2015-05-23 21:45:00
آسمان 3703 بندر عباس طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 22:05 2015-05-23 22:05:00
کيش اير 7085 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 07:10 2015-05-24 07:10:00
اير تور 990 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 07:15 2015-05-24 07:15:00
ايران اير 3438 بغداد طبق برنامه AB4 ورودی خارجي یک شنبه 15:00 2015-05-24 15:00:00
آسمان 862 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 17:30 2015-05-24 17:30:00
نفت 2608 تهران لغو شد F100 ورودي داخلي یک شنبه 19:00 2015-05-24 19:00:00
کيش اير 7485 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 19:00 2015-05-24 19:00:00
نفت 2627 اهواز طبق برنامه F50 خروجي داخلي یک شنبه 20:40 2015-05-24 20:40:00
ايران اير 298 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 22:10 2015-05-24 22:10:00
اير تور 8010 تهران طبق برنامه MD8 ورودي داخلي دو شنبه 07:45 2015-05-25 07:45:00
کيش اير 7420 كيش طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 08:15 2015-05-25 08:15:00
کيش اير 7079 مشهد طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 11:55 2015-05-25 11:55:00
آسمان 862 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 18:00 2015-05-25 18:00:00
نفت 2608 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 19:00 2015-05-25 19:00:00
ايران اير 298 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 20:00 2015-05-25 20:00:00
آسمان 618 مشهد طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 22:10 2015-05-25 22:10:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ايران اير 482 مشهد پرواز کرد(08:22) F100 خروجي داخلي جمعه 07:55 2015-05-22 07:55:00
کيش اير 7078 مشهد پرواز کرد(11:42) F100 خروجي داخلي جمعه 08:55 2015-05-22 08:55:00
ايران اير 293 تهران پرواز کرد(12:27) F100 خروجي داخلي جمعه 12:05 2015-05-22 12:05:00
کيش اير 7421 كيش پرواز کرد(15:34) F100 خروجي داخلي جمعه 12:40 2015-05-22 12:40:00
اير تور 8011 تهران پرواز کرد(19:00) MD82 خروجي داخلي جمعه 17:45 2015-05-22 17:45:00
آسمان 619 مشهد پرواز کرد(19:23) B727 خروجي داخلي جمعه 18:35 2015-05-22 18:35:00
نفت 2626 اهواز پرواز کرد(22:20) F50 خروجي داخلي جمعه 21:10 2015-05-22 21:10:00
آسمان 863 تهران در حال سوار شدن از درب خروج(2)- B727 خروجي داخلي جمعه 22:45 2015-05-22 22:45:00
کيش اير 7084 تهران طبق برنامه MD8 خروجي داخلي شنبه 07:10 2015-05-23 07:10:00
ايران اير 295 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 12:20 2015-05-23 12:20:00
زاگرس 4038 مشهد طبق برنامه MD8 خروجي داخلي شنبه 13:00 2015-05-23 13:00:00
آسمان 3702 بندر عباس طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 19:25 2015-05-23 19:25:00
نفت 2609 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 19:30 2015-05-23 19:30:00
ايران اير 299 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 22:20 2015-05-23 22:20:00
آسمان 863 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 22:35 2015-05-23 22:35:00
اير تور 991 مشهد طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 08:00 2015-05-24 08:00:00
کيش اير 7084 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 08:00 2015-05-24 08:00:00
ايران اير 3439 نجف طبق برنامه AB4 خروجي داخلي یک شنبه 16:00 2015-05-24 16:00:00
آسمان 863 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 18:10 2015-05-24 18:10:00
نفت 2609 تهران لغو شد F100 خروجي داخلي یک شنبه 19:30 2015-05-24 19:30:00
کيش اير 7484 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 19:45 2015-05-24 19:45:00
نفت 2626 اهواز طبق برنامه F50 خروجي داخلي یک شنبه 21:10 2015-05-24 21:10:00
ايران اير 299 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 22:45 2015-05-24 22:45:00
اير تور 8011 تهران طبق برنامه MD8 خروجي داخلي دو شنبه 08:30 2015-05-25 08:30:00
کيش اير 7078 يزد/مشهد طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 08:55 2015-05-25 08:55:00
کيش اير 7421 كيش طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 12:40 2015-05-25 12:40:00
آسمان 619 مشهد طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 18:25 2015-05-25 18:25:00
نفت 2609 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 19:30 2015-05-25 19:30:00
ايران اير 299 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 20:35 2015-05-25 20:35:00
آسمان 863 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 22:45 2015-05-25 22:45:00
یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
طی سال گذشته تعداد 1،602،396 پیام هوانوردی با راندمان 99/4 درصدی توسط اداره شبکه پیام های هوانوردی فرودگاههای استان یزد مبادله و انجام گردیده است. وطن خواه مدیرکل فرودگاههای استان یزد در مراسمی که به مناسبت سالروز جهانی روابط عمومی و ارتباطات در فرودگاه بین اللملی شهید آیت الله صدوقی یزد برگزار شده بود، طی سخنانی با اعلام این خبر افزود :عملکرد اداره شبکه پیام های هوانوردی فرودگاه یزد نسبت به سال گذشته 15 درصد رشد داشته و راندمان پیام های ارسالی نیز نسبت به راندمان مورد قبول ایکائو (98 درصدی) از رشد1/6 درصدی برخوردار بوده است. وی همچنین بیان داشت : در سال 92 همکاران آن اداره هر کدام 120 ساعت دوره آموزش تخصصی فرا گرفته که نسبت به فرم مربوطه ، رشد 300 درصدی را نشان می دهد. مدیرکل ف
چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان یزد؛ فرودگاه‌ بین المللی شهید آیت الله صدوقی یزد حال و هوای خاصی را داشت و تشییع پیکر شهید گمنام این حال و هوا را به فرودگاه یزد بخشیده بود در آستانه شهادت مظلومانه باب الحوائج امام موسی کاظم(ع) پیکر پاک یک شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس وارد فرودگاه یزد شد و مورد استقبال مردم شهیدپروردارالعباده یزد، مسئولان کشوری، لشکری و فرودگاهی قرار گرفت . پیکر این شهید توسط مدیرکل، معاونین و کلیه همکاران فرودگاهی از هواپیما تشییع و پس از انجام مراسم ویژه نظامی با نوحه سرایی از فرودگاه یزد به سمت جایگاه ابدیش بدرقه شد. گفتنی است؛ قرار است صبح پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه، همزمان با سالروز شهادت حضرت موسی بن جعفر(ع) تشییع و خاکسپاری شود. مراسم تشییع
دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
به مناسبت گرامیداشت روز جهانی کارگر مراسمی با حضور مدیرکل فرودگاههای استان یزد ، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری یزد ،جمعی از کارگران و مسوولان فرودگاهی درسالن کنفرانس فرودگاه بین المللی شهید آیت الله صدوقی یزد برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان یزد ، رضایی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری یزد در این مراسم بیان داشت : روز کارگر ، روز مهمی درسرنوشت تمام کارگران جهانست که امروزه رشد و توسعه تشکیلات کارگری در تمام جوامع از ثمره آن در سراسر جهان میباشد . وی در ادامه با تشکرو قدردانی از تلاشهای بی شائبه کارگران فرودگاه یزد افزود: کارگران محترم و زحمتکش با روحیه و خلوص نیت در کار که دارند  و قطعأ مجموعه مدیران و مسئولان شرکت فرودگاههای کشور
شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
معاون مدیرکل دفتر حراست شرکت فرودگاههای کشور: بالندگی، شکوفایی و پیشرفت شرکت فرودگاههای کشور ، مستلزم وجود محیطی امن، سالم، منظم و پویا است و حراست با توجه به وظایف و کارکردهای ذاتی خود، نقشی مهم در این زمینه میتواند ایفا نماید و بعبارتی دیگر حراست تضمین کننده سلامت فرودگاههای کشوراست. به‌گزارش روابط‌عمومی فرودگاههای استان یزد ؛ مراسم تودیع و معارفه مسئولان قدیم و جدید حراست فرودگاه‌های استان یزد با حضور پیشوا معاون مدیرکل دفتر حراست شرکت فرودگاه‌های کشور، وطن خواه مدیرکل فرودگاه های استان و جمعی از مدیران اجرایی امنیتی، حراستی، نظامی و انتظامی فرودگاه یزد برگزار شد. بنابراین گزارش؛ در این مراسم حمید نادری به‌عنوان مسئول جدید حراست فرودگاه‌های استان معرفی