ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

کاسپين

6953

مشهد

نشست(15:03)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

شنبه

14:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

296

تهران

نشست(16:27)-پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

شنبه

16:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

862

تهران

نشست(20:06)-پايان تحويل بار

B722

ورودي داخلي

شنبه

19:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6907

اهواز

نشست(22:59)

MD82

ورودي داخلي

شنبه

22:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5240

تهران

نشست(23:50)

MD83

ورودي داخلي

شنبه

22:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7085

تهران

نشست(06:22)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

یک شنبه

06:40

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4137

مشهد

نشست(09:14)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

یک شنبه

09:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6950

تهران

نشست(10:20)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

09:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

294

تهران

اعلام ورود(11:50)

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

11:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایرتور

990

مشهد

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

یک شنبه

14:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6935

كيش

طبق برنامه

B734

ورودي داخلي

یک شنبه

14:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5429

بغداد

طبق برنامه

B732

ورودی خارجي

یک شنبه

14:55

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

862

تهران

اعلام تاخير(19:15)

B722

ورودي داخلي

یک شنبه

18:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

2627

اهواز

طبق برنامه

F50

ورودي داخلي

یک شنبه

18:40

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

298

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

21:50

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6953

مشهد

طبق برنامه

B734

ورودي داخلي

یک شنبه

22:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5240

تهران

طبق برنامه

B734

ورودي داخلي

یک شنبه

22:50

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3725

تهران

طبق برنامه

B722

ورودي داخلي

دو شنبه

06:55

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5220

تهران

طبق برنامه

B734

ورودي داخلي

دو شنبه

09:45

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

کاسپين

6906

اهواز

پرواز کرد(16:44)

MD82

خروجي داخلي

شنبه

15:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5239

تهران

پرواز کرد(16:06)

MD83

خروجي داخلي

شنبه

16:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

297

تهران

پرواز کرد(18:08)

A320

خروجي داخلي

شنبه

17:15

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

863

تهران

پرواز کرد(21:06)

B722

خروجي داخلي

شنبه

20:25

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5422

نجف

پرواز کرد(06:59)

B732

خروجي خارجي

یک شنبه

06:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6951

تهران

پرواز کرد(07:07)

B734

خروجي داخلي

یک شنبه

06:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7084

تهران

پرواز کرد(07:30)

MD82

خروجي داخلي

یک شنبه

07:20

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4136

مشهد

پرواز کرد(10:38)

MD82

خروجي داخلي

یک شنبه

10:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6943

كيش

آماده پرواز

B734

خروجي داخلي

یک شنبه

10:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

295

تهران

پذيرش مسافر در ميز (1,2)-اعلام تاخير(12:30)

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

12:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایرتور

991

مشهد

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

یک شنبه

15:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6952

مشهد

طبق برنامه

B734

خروجي داخلي

یک شنبه

15:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5239

تهران

طبق برنامه

B734

خروجي داخلي

یک شنبه

16:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت

2626

اهواز

طبق برنامه

F50

خروجي داخلي

یک شنبه

19:10

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

863

تهران

اعلام تاخير(20:15)

B722

خروجي داخلي

یک شنبه

19:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

299

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

22:35

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5219

تهران

طبق برنامه

B734

خروجي داخلي

دو شنبه

06:45

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6952

مشهد

طبق برنامه

B734

خروجي داخلي

دو شنبه

07:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3725

تهران

طبق برنامه

B722

خروجي داخلي

دو شنبه

07:55

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5225

مشهد

طبق برنامه

B734

خروجي داخلي

دو شنبه

10:45

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ