ارتباط با حراست ارتباط با حراست

راه های ارتباطی با حراست اداره کل فرودگاه های استان یزد
تلفن: 37217773-035 و 37302005-035
دورنگار: 37231005-035