نمایش محتوا نمایش محتوا

عنوان خدمت                                                                                                    شناسه خدمت


اعلان پرواز (الکترونیکی)                                                                                       13051757000

ارائه و راهبری زیرساخت های مرتبط سامانه پذیرش مسافر (الکترونیکی)                     13051754000

ارائه محل استقرار و زیرساخت های فرودگاهی (غیر الکترونیکی)                                13051755000

ارائه خدمات ترافیک هوایی (الکترونیکی)                                                                13051753000

صدور مجوز تردد دسترسی (غیر الکترونیکی)                                                          13051756000