نمایش محتوا نمایش محتوا

 

یک عدد دستگاه خود پرداز درسالن انتظار و یک عدد دستگاه خود پرداز در سالن ترانزیت ترمینال شماره یک فرودگاه مستقر می باشد.