نمایش محتوا نمایش محتوا

 

عنوان

شرح

خدمت

شناسنامه

خدمت

گردش کار و زمانبندی ارائه

خدمت

قوانین و مقررات خدمت

هزینه ارائه خدمت

فرم های

مورد

نیاز

مدارک و

مستندات

مورد

نیاز

رویه ارائه شکایت و پیگیری

لینک سامانه درخواست خدمت

پیگیری کد رهگیری

مسئول زيربط

نظرسنجي

ارائه خدمات

ترافيك هوايي

مديريت

ترافيك

هوايي

دانلود

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

سامانه ارائه

طرح پرواز

ندارد

عباس محمدی

شماره تماس:

03531018000

دانلود

ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط سامانه

پذيرش مسافر

ارائه

زيرساخت

هاي

فيزيكي

دانلود

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

ندارد

ندارد

عباس محمدی

شماره تماس:

03531018000

دانلود

ارائه محل

استقرار و

زيرساختهاي

فرودگاهي

مشاهده

دانلود

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

 

   مشاهده

 

ندارد

ندارد

ندارد

عباس محمدی

شماره تماس:

03531018000

دانلود

صدور مجوز

تردد دسترسي

مشاهده

دانلود

دانلود

 مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

ندارد

ندارد

عباس محمدی

شماره تماس:

03531018000

دانلود

اعلان پرواز

اطلاع

رساني

مشخصات

پروازها

دانلود

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

سامانه اعلان

پرواز

ندارد

عباس محمدی

شماره تماس:

03531018000

دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت پرواز

 

فرآیندها

 

انتقادات و پیشنهادات

 

اطلاعات مورد نیاز مسافران