اداره ایمنی و آتش نشانی فرودگاه بین المللی یزد اداره ایمنی و آتش نشانی فرودگاه بین المللی یزد

اداره ايمني و آتش نشاني فرودگاه بين المللي يزد

اداره ایمنی و آتش نشانی فرودگاه های استان یزد در راستای اهداف و فعالیت های خود که شامل شناخت و پیشگیری از بروز حوادث در مناطق ایرساید و لندساید و مقابله با حوادث احتمالی جهت کاهش خسارات (مدیریت ریسک و مقابله با بحران) و انجام امور تخصصی  ایمنی زمینی - هدایت زمینی و تخصیص استند مناسب برای هواپیما برابر دستورالعمل ها - نجات جان مسافرین و کنترل اطفاء حریق و اماکن فرودگاه و آموزش های لازم به عوامل فعال در اپرون و بازدید مستمر از تجهیزات اطفاءیه در سطح فرودگاه و همکاری با آتشنشانی شهر در مورد اطفاء حریق های گسترده با حفظ کتیگوری فرودگاه این مهم به انجام رسیده است.

با استعانت از درگاه الهی و یاری 25 نفر از نیروهای آموزش دیده و کارامد و تعداد 4 دستگاه خودرو کفساز و یک دستگاه خودرو و تانکر پشتیبان و یک دستگاه خودرو نجات و در راستای خدمتگزاری به مردم شریف و بزرگوار ایران اسلامی از جمله ادارات زیر مجموعه عملیات هوانوردی هر لحظه با تمام توان در خدمت اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.