اداره ی بازرگانی اداره ی بازرگانی

  • دایره واگذاری اماکن
  • دایره سرمایه گذاری
  • دایره حقوقی
  • مناقصات و مزایدات