Form Records List Form Records List

مسيرهاي پروازي فرودگاه بين المللي يزد

مسیرهای پروازهای داخلی:

تهران ، مشهد ، اهواز ، کیش و بندرعباس

 

مسیرهای پروازهای خارجی:

نجف ، بغداد ، جده و مدینه