Web Content Display Web Content Display

 

یک عدد دستگاه خود پرداز در ترمینال شماره یک فرودگاه مستقر می باشد.