برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 97 فرودگاه یزد برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 97 فرودگاه یزد


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1529 جده به زمين نشست |10:25 10:35 1397/06/17

34017-34028

ايران اير 1625 جده به زمين نشست |22:00 21:00 1397/06/17

34022-34030-34014

ايران اير 1539 جده به زمين نشست |01:15 02:05 1397/06/18

34028-34021-34022

ايران اير 1581 جده به زمين نشست |14:30 15:15 1397/06/18

34030-34034-34025

ايران اير 1591 جده به زمين نشست |06:55 01:45 1397/06/19

34025-34006

ايران اير 1503 جده به زمين نشست |14:00 12:15 1397/06/19

34031-34003

ايران اير 1505 جده به زمين نشست |14:55 14:45 1397/06/19

34003-34004-34035

ايران اير 1555 جده به زمين نشست |16:05 15:30 1397/06/20

34035-34026-34029

ايران اير 1557 جده به زمين نشست |19:00 19:55 1397/06/20

34029-34018

ايران اير 1531 جده به زمين نشست |13:45 14:20 1397/06/21

34010-34027

ايران اير 1535 جده به زمين نشست |18:55 19:45 1397/06/21

34027-34012