برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 98 فرودگاه یزد برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 98 فرودگاه یزد


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1441 مدينه به زمين نشست |11:30 11:50 1398/05/25

34008-34181

ايران اير 1433 مدينه به زمين نشست |11:52 12:35 1398/05/25

34181-34047-34135

ايران اير 1417 مدينه به زمين نشست |12:10 13:20 1398/05/25

34001-34135

ايران اير 1427 مدينه به زمين نشست |10:20 01:20 1398/05/26

34001-34163

ايران اير 1443 مدينه به زمين نشست |12:25 02:20 1398/05/26

34179-34015

ايران اير 1505 مدينه به زمين نشست |21:30 10:50 1398/05/26

34015-34007

ايران اير 1529 مدينه به زمين نشست |00:10 11:50 1398/05/26

34007-34039-34016

ايران اير 1517 مدينه به زمين نشست |02:10 13:20 1398/05/26

34039-34176-34004

ايران اير 1519 مدينه به زمين نشست |06:30 00:30 1398/05/27

34004-34023

ايران اير 1535 مدينه به زمين نشست |10:55 01:50 1398/05/27

34023-34025-34011

ايران اير 1533 مدينه به زمين نشست |10:40 02:10 1398/05/27

34011-34013

ايران اير 1455 مدينه به زمين نشست |14:30 10:20 1398/05/27

34013-34040-34042

ايران اير 1459 مدينه به زمين نشست |19:45 10:50 1398/05/27

34042-34041-34155

ايران اير 1479 مدينه به زمين نشست |20:00 11:50 1398/05/27

34155-34002

ايران اير 1473 مدينه به زمين نشست |23:45 19:40 1398/05/27

34043-34046

ايران اير 1485 مدينه به زمين نشست |08:40 02:50 1398/05/28

34046-34044