برنامه پروازی خروجی حج تمتع سال 98 فرودگاه یزد برنامه پروازی خروجی حج تمتع سال 98 فرودگاه یزد


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1516 مدينه پرواز کرد ۰۷:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

34135-34008

ايران اير 1512 مدينه پرواز کرد ۰۹:۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

34008-34181

ايران اير 1502 مدينه پرواز کرد ۲۱:۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

34047-34163

ايران اير 1454 مدينه پرواز کرد ۰۸:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸

34163-34001

ايران اير 1462 مدينه پرواز کرد ۰۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸

34179

ايران اير 1566 مدينه پرواز کرد ۰۷:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

34015-34007

ايران اير 1558 مدينه پرواز کرد ۰۹:۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

34007-34039-34016

ايران اير 1416 مدينه پرواز کرد ۰۳:۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰

34016-34155

ايران اير 1412 مدينه پرواز کرد ۰۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰

34011-34176

ايران اير 1418 مدينه پرواز کرد ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰

34176-34023

ايران اير 1414 مدينه پرواز کرد ۲۲:۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰

34013-34025

ايران اير 1512 مدينه پرواز کرد ۰۶:۵۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱

34025-34042-34040

ايران اير 1504 مدينه پرواز کرد ۰۸:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱

34040-34043

ايران اير 1510 مدينه پرواز کرد ۲۲:۴۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱

34004-34002

ايران اير 1454 مدينه پرواز کرد ۰۶:۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

34002-34044

ايران اير 1458 مدينه پرواز کرد ۰۹:۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

34041-34046