ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آسمان

IRC3703

بندرعباس

طبق برنامه |

100

سه شنبه

17:15

۲۸ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC862

تهران

طبق برنامه |

B.727

سه شنبه

17:15

۲۸ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6953

مشهد

تاخیر - 20:00 |

737-100

سه شنبه

19:00

۲۸ شهريور ۱۳۹۶

نفت

IRG2648

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

19:40

۲۸ شهريور ۱۳۹۶

نفت

IRG2608

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

21:30

۲۸ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC618

مشهد

طبق برنامه |

B777

سه شنبه

21:40

۲۸ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC3724

تهران

طبق برنامه |

B.727

چهار شنبه

07:10

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6950

تهران

طبق برنامه |

737-100

چهار شنبه

09:45

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB990

مشهد

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

10:15

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC862

تهران

طبق برنامه |

B.727

چهار شنبه

16:25

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA296

تهران

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

18:10

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6953

مشهد

طبق برنامه |

737-100

چهار شنبه

18:15

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

نفت

IRG2608

تهران

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

18:40

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

کیش

KIS7085

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

19:35

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC618

مشهد

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

20:50

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

نفت

IRG2627

اهواز

طبق برنامه |

F-27-500

چهار شنبه

23:00

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA293

تهران

پرواز كرد |

1

1396-06-28 12:21

100

سه شنبه

12:05

۲۸ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC3702

بندرعباس

طبق برنامه |

100

سه شنبه

17:45

۲۸ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC619

مشهد

طبق برنامه |

B.727

سه شنبه

18:15

۲۸ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6951

تهران

تاخیر - 21:00 |

737-100

سه شنبه

20:00

۲۸ شهريور ۱۳۹۶

نفت

IRG2649

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

20:10

۲۸ شهريور ۱۳۹۶

نفت

IRG2609

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

22:00

۲۸ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC863

تهران

طبق برنامه |

B.727

سه شنبه

22:40

۲۸ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC3725

تهران

طبق برنامه |

737-100

چهار شنبه

08:10

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6952

مشهد

طبق برنامه |

737-100

چهار شنبه

10:45

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB991

مشهد

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

11:30

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC619

مشهد

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

17:10

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA297

تهران

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

18:55

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

نفت

IRG2609

تهران

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

19:15

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6951

تهران

طبق برنامه |

737-100

چهار شنبه

19:30

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

کیش

KIS7084

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

20:35

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC863

تهران

طبق برنامه |

B.727

چهار شنبه

21:40

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

نفت

IRG2626

اهواز

طبق برنامه |

F-27-500

چهار شنبه

23:30

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ