ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

618

مشهد

نشست(20:34)-پايان تحويل بار

B722

ورودي داخلي

دو شنبه

20:40

۲ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6265

مشهد

نشست(23:13)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

دو شنبه

21:00

۲ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

298

تهران

نشست(22:32)-پايان تحويل بار

A321

ورودي داخلي

دو شنبه

21:50

۲ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6950

تهران

لغو شد

F100

ورودي داخلي

دو شنبه

23:50

۲ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7085

تهران

نشست(06:33)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

سه شنبه

06:25

۳ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

292

تهران

نشست(07:48)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

سه شنبه

07:15

۳ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4023

كيش

نشست(12:21)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

سه شنبه

10:45

۳ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

483

مشهد

نشست(12:06)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

سه شنبه

11:30

۳ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6950

تهران

نشست(12:09)-پايان تحويل بار

B734

ورودي داخلي

سه شنبه

11:30

۳ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3703

بندر عباس

نشست(17:01)-تحويل بار از تسمه نقاله(1)

F100

ورودي داخلي

سه شنبه

17:15

۳ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

862

تهران

اعلام ورود(17:15)

B734

ورودي داخلي

سه شنبه

17:15

۳ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6953

مشهد

طبق برنامه

B734

ورودي داخلي

سه شنبه

19:00

۳ مرداد ۱۳۹۶

نفت

2608

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

سه شنبه

21:30

۳ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

618

مشهد

طبق برنامه

B734

ورودي داخلي

سه شنبه

21:40

۳ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6960

تهران

طبق برنامه

B734

ورودي داخلي

سه شنبه

22:50

۳ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3724

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

چهار شنبه

07:10

۴ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6950

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

چهار شنبه

09:45

۴ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

862

تهران

طبق برنامه

B722

ورودي داخلي

چهار شنبه

16:25

۴ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

863

تهران

پرواز کرد(21:43)

B722

خروجي داخلي

دو شنبه

21:40

۲ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6266

مشهد

پرواز کرد(00:13)

F100

خروجي داخلي

دو شنبه

22:00

۲ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

299

تهران

پرواز کرد(23:47)

A321

خروجي داخلي

دو شنبه

22:35

۲ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6951

تهران

لغو شد

B734

خروجي داخلي

سه شنبه

07:00

۳ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7084

تهران

پرواز کرد(07:27)

MD82

خروجي داخلي

سه شنبه

07:20

۳ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

482

مشهد

پرواز کرد(08:42)

F100

خروجي داخلي

سه شنبه

07:50

۳ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4022

كيش

پرواز کرد(13:26)

MD82

خروجي داخلي

سه شنبه

12:00

۳ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

293

تهران

پرواز کرد(13:11)

F100

خروجي داخلي

سه شنبه

12:05

۳ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6952

مشهد

پرواز کرد(13:17)

B734

خروجي داخلي

سه شنبه

12:15

۳ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3702

بندر عباس

پذيرش مسافر در ميز (5)-تشخيص هويت

F100

خروجي داخلي

سه شنبه

17:45

۳ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

619

مشهد

پذيرش مسافر در ميز (4)-

B734

خروجي داخلي

سه شنبه

18:15

۳ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6961

تهران

طبق برنامه

B734

خروجي داخلي

سه شنبه

19:50

۳ مرداد ۱۳۹۶

نفت

2609

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

سه شنبه

22:00

۳ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

863

تهران

طبق برنامه

B734

خروجي داخلي

سه شنبه

22:40

۳ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6951

تهران

طبق برنامه

B734

خروجي داخلي

چهار شنبه

06:45

۴ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3725

تهران

طبق برنامه

B732

خروجي داخلي

چهار شنبه

08:10

۴ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6952

مشهد

طبق برنامه

B732

خروجي داخلي

چهار شنبه

10:45

۴ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

619

مشهد

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

چهار شنبه

17:10

۴ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ