ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آتا

6629

بغداد

نشست(14:39)-پايان تحويل بار

B732

ورودی خارجي

پنج شنبه

14:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

862

تهران

نشست(17:34)-پايان تحويل بار

B722

ورودي داخلي

پنج شنبه

17:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

296

تهران

نشست(17:20)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

17:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6953

مشهد

نشست(20:54)-پايان تحويل بار

B734

ورودي داخلي

پنج شنبه

20:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

نفت

2608

تهران

نشست(20:42)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

20:35

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6265

مشهد

نشست(21:13)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

21:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6960

تهران

لغو شد

B734

ورودي داخلي

پنج شنبه

22:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

5640

تهران

نشست(23:20)-پايان تحويل بار

B734

ورودي داخلي

پنج شنبه

23:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

6623

نجف

نشست(10:47)-پايان تحويل بار

B734

ورودی خارجي

جمعه

11:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت

2648

تهران

اعلام ورود(12:20)

F100

ورودي داخلي

جمعه

12:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

296

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

جمعه

17:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

618

مشهد

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

جمعه

17:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6953

مشهد

طبق برنامه

B734

ورودي داخلي

جمعه

19:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

862

تهران

طبق برنامه

B722

ورودي داخلي

جمعه

20:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت

2608

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

جمعه

21:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت

2627

اهواز

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

جمعه

21:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

483

مشهد

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

جمعه

21:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

5640

تهران

طبق برنامه

B734

ورودي داخلي

جمعه

23:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7085

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

شنبه

06:25

۶ خرداد ۱۳۹۶

آتا

5620

تهران

طبق برنامه

B734

ورودي داخلي

شنبه

09:45

۶ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3724

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

شنبه

10:50

۶ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ایران ایرتور

991

مشهد

پرواز کرد(15:40)

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

15:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

5639

تهران

پرواز کرد(15:55)

B732

خروجي داخلي

پنج شنبه

15:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6961

تهران

لغو شد

B734

خروجي داخلي

پنج شنبه

16:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

297

تهران

پرواز کرد(18:15)

F100

خروجي داخلي

پنج شنبه

18:05

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

863

تهران

پرواز کرد(18:34)

B722

خروجي داخلي

پنج شنبه

18:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

نفت

2609

تهران

پرواز کرد(21:31)

F100

خروجي داخلي

پنج شنبه

21:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

6266

مشهد

پرواز کرد(22:04)

F100

خروجي داخلي

پنج شنبه

22:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

6622

نجف

پرواز کرد(07:00)

B732

خروجي خارجي

جمعه

07:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6952

مشهد

پرواز کرد(11:00)

F100

خروجي داخلي

جمعه

10:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت

2649

تهران

پذيرش مسافر در ميز (1)-

F100

خروجي داخلي

جمعه

12:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

5639

تهران

طبق برنامه

B734

خروجي داخلي

جمعه

16:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

482

مشهد

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

جمعه

17:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

619

مشهد

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

جمعه

18:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

863

تهران

طبق برنامه

B722

خروجي داخلي

جمعه

21:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت

2609

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

جمعه

21:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

نفت

2626

اهواز

طبق برنامه

F50

خروجي داخلي

جمعه

22:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

297

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

جمعه

22:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

5619

تهران

طبق برنامه

B734

خروجي داخلي

شنبه

06:45

۶ خرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6952

مشهد

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

شنبه

07:00

۶ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7084

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

شنبه

07:20

۶ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3725

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

شنبه

11:50

۶ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ