ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

862

تهران

نشست(18:43)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

چهار شنبه

16:25

۷ تير ۱۳۹۶

ايران اير

296

تهران

نشست(19:09)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

چهار شنبه

18:10

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

2608

تهران

لغو شد

F100

ورودي داخلي

چهار شنبه

18:20

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6953

مشهد

نشست(19:47)-پايان تحويل بار

B734

ورودي داخلي

چهار شنبه

19:15

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

618

مشهد

نشست(23:04)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

چهار شنبه

20:50

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

2627

اهواز

نشست(00:27)-پايان تحويل بار

F50

ورودي داخلي

چهار شنبه

21:40

۷ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7085

تهران

نشست(06:15)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

پنج شنبه

06:25

۸ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4137

مشهد

نشست(09:09)-پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

پنج شنبه

09:30

۸ تير ۱۳۹۶

آسمان

618

مشهد

نشست(11:35)-پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

پنج شنبه

11:30

۸ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

990

مشهد

اعلام ورود(14:25)

MD82

ورودي داخلي

پنج شنبه

14:30

۸ تير ۱۳۹۶

آسمان

862

تهران

طبق برنامه

B732

ورودي داخلي

پنج شنبه

17:15

۸ تير ۱۳۹۶

ايران اير

296

تهران

لغو شد

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

17:30

۸ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6953

مشهد

طبق برنامه

B734

ورودي داخلي

پنج شنبه

19:00

۸ تير ۱۳۹۶

نفت

2608

تهران

تاخير دارد - اعلام تاخير(23:59)

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

20:35

۸ تير ۱۳۹۶

تابان

6265

مشهد

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

21:00

۸ تير ۱۳۹۶

نفت

2648

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

جمعه

12:10

۹ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

619

مشهد

پرواز کرد(19:50)

F100

خروجي داخلي

چهار شنبه

17:10

۷ تير ۱۳۹۶

ايران اير

297

تهران

پرواز کرد(20:17)

F100

خروجي داخلي

چهار شنبه

18:55

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

2609

تهران

لغو شد

F100

خروجي داخلي

چهار شنبه

19:00

۷ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7084

تهران

پرواز کرد(20:37)

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

20:35

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

863

تهران

پرواز کرد(00:11)

F100

خروجي داخلي

چهار شنبه

21:40

۷ تير ۱۳۹۶

نفت

2626

اهواز

پرواز کرد(01:04)

F50

خروجي داخلي

چهار شنبه

22:10

۷ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6952

مشهد

پرواز کرد(07:05)

F100

خروجي داخلي

پنج شنبه

07:00

۸ تير ۱۳۹۶

کيش اير

7084

تهران

پرواز کرد(07:29)

MD82

خروجي داخلي

پنج شنبه

07:20

۸ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4136

مشهد

پرواز کرد(10:39)

A320

خروجي داخلي

پنج شنبه

10:30

۸ تير ۱۳۹۶

آسمان

619

مشهد

پرواز کرد(12:34)

A320

خروجي داخلي

پنج شنبه

12:20

۸ تير ۱۳۹۶

ایران ایرتور

991

مشهد

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

پنج شنبه

15:30

۸ تير ۱۳۹۶

ايران اير

297

تهران

لغو شد

F100

خروجي داخلي

پنج شنبه

18:05

۸ تير ۱۳۹۶

آسمان

863

تهران

طبق برنامه

B722

خروجي داخلي

پنج شنبه

18:10

۸ تير ۱۳۹۶

نفت

2609

تهران

تاخير دارد - اعلام تاخير(00:30)

F100

خروجي داخلي

پنج شنبه

21:15

۸ تير ۱۳۹۶

تابان

6266

مشهد

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

پنج شنبه

22:00

۸ تير ۱۳۹۶

کاسپين

6952

مشهد

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

جمعه

06:30

۹ تير ۱۳۹۶

نفت

2649

تهران

طبق برنامه

A310

خروجي داخلي

جمعه

12:50

۹ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ