خبر خبر

آگهی تجدید فراخوان مناقصه
آگهي تجديد مناقصه پروژه مرمت و بهسازی ساختمان‌ها، عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه بين المللي يزد

شركت فرودگاهها و ناوبری هوایي ایران در نظر دارد پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساختهای تأسیسات برقی ، مکانیکي ،عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه       بین المللی شهید آیت ا... صدوقی یزد را بر اساس قانون برگزاری مناقصات و از طریق تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای فشرده به شرکتهای پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد