خبر خبر

مناقصه عمومي نظافت ترمينال ها و اماکن جنبي فرودگاه هاي استان يزد
اداره کل فرودگاه هاي استان يزد در نظر دارد، بر اساس قانون برگزاري مناقصات عمومي يک مرحله اي همزمان با ارزيابي کيفي(فشرده) ارائه خدمات نظافت ترمينال ها و اماکن جنبي فرودگاه بين المللي يزد، را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت(ستاد) برگزار نمايد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد